انواع قرنیز و پروفیل های تمام چوب جهت

      نما و دکینگ چوبی فضای خارج

پروفیل چوبی ور نگ چوب