انواع  پروفیل های تمام چوب جهت

نما و دکینگ چوبی فضای خارج

قرنیز ، الوار ، پله های چوبی، درب و پنجره چوبی و استفاده در انواع سازهای چوبی داخل و خارج ساختمان

پروفیل چوبی ور نگ چوب